Dinne Yendu Kadaaɔg n maam

Dinne Yendu Kadaaɔg n Maam

Yendu nba k u paalu suun t ninŋ, g bu fid g tien yal nba yab hal bonciɛnn g cie tin bu fid g miɛl’o yal yen tin bu fid g mali yal mɔno, yudand ń gii tie u yal Kristo Tintaanu n ninŋ yen Kristo n ninŋ, youg ń tuu youg saa yen youg nba g mɔg juog. Amɛnn.

Efɛs Kristo‑yab 3.20

 N naataani, juun man g guul saa yen Yonmdaan baalu. Diid man kpakuol, u tu mind i, gii guu u bonkukuod benu, lan cil kpanyitaag saa yen taag juodu. I mɔ ń di mindl, i pal ń gii paa g dugn Yonmdaan baalu nag o.  (Saak 5:7-8)

Partager