Dinne Yendu Kadaaɔg n maam

Verse of the day

Kristo nyan’ti yonmd n ninŋ k tin yal t kua i canyiin. Lann, ŋanm man gii diɛ k l paa g ji daa guan g kuan i kua yonmd n.

Galasi Kristo‑yab 5.1

 N naataani, juun man g guul saa yen Yonmdaan baalu. Diid man kpakuol, u tu mind i, gii guu u bonkukuod benu, lan cil kpanyitaag saa yen taag juodu. I mɔ ń di mindl, i pal ń gii paa g dugn Yonmdaan baalu nag o.  (Saak 5:7-8)

Tin gii mɔg mindl daa saa yen Yonmdaan guanu 121

Audio file
Partager