Bonn kul mɔg l youg

Yani nba be ne buol ne bo tu be kasiɛd nba ninŋ k b yi'l "Bonn kul mɔg l youg. Kann lanma nba k i la yani sana juoug ŋɔnŋ naan buol k l be "T dond Yendu yen yani" kadaaɔg n ninŋ.

Yin gaal yin bua yani nba kul g tan cenŋ siɛnyoug i kukua lann i kaa yen lieb. I gii bua yin diid l yani kadaaɔg, yin nyii banm nba be ne : Yani kadaaɔg.

Thumbnail image
Partager